Duke Veteran in Show @ RGSC 2017 open show


Youlla Kyriacou 2022